Inbreng GroenLinks Oosterhout raadsvergadering 21 maart 2017

In de raadsvergadering van 21 maart 2017 heeft GroenLinks het woord gevoerd over de WMO verordening en de starterslening, duurzaamheidslening en blijverslening. Er is een mondelinge vraag gesteld over de publicatie van het informatieblad van de gemeente op internet.

Publicatie informatiebulletin op website Gemeente (Van der Zanden)
Tot halverwege vorig jaar werd het informatiebulletin van de gemeente dat wekelijks in het Weekblad Oosterhout gepubliceerd wordt ook geplaatst op de website van de gemeente Oosterhout. Navraag bij de gemeente gaf aan dat deze rubriek weinig bekeken werd. Dit informatiebulletin stond niet prominent op de website van de gemeente Oosterhout. Daarnaast leert de ervaring dat het Weekblad Oosterhout niet overal goed bezorgd wordt en zou het in deze tijd vanzelfsprekend moeten zijn, dat overheidsinformatie niet alleen op papier maar ook digitaal beschikbaar is. Al is het maar dat digitaal teruggezocht kan worden naar oude publicaties van de gemeente. Is de wethouder van mening dat dit soort overheidsinformatie standaard digitaal beschikbaar moet zijn en is hij bereid het informatiebulletin voortaan weer gewoon op de website van de gemeente Oosterhout te publiceren?

Starterslening, Blijverslening en duurzaamheidslening (Van der Zanden)

Begin 2016 hebben we de woonvisie opiniërend besproken. Tijdens deze vergadering heeft GroenLinks zich hard gemaakt voor de duurzaamheidslening. Vervolgens is in mei 2016 de woonvisie vastgesteld. GroenLinks heeft toen samen met de SP een amendement ingediend om de duurzaamheidslening geregeld te krijgen. Tijdens deze vergadering heeft wethouder Willemsen toegezegd om te komen met een nota betreffende de leningen, zijnde starterslening, blijverslening en duurzaamheidslening. Deze nota ligt nu voor. GroenLinks toont zich verheugd dat het College tot het inzicht is gekomen dat deze leningen er toe doen. We zullen dan ook voor deze nota stemmen.

Verordening WMO 2017 (Van der Zanden)
Voorzitter, het nieuwe beleid rondom Hulp bij het Huishouden en het beschikbaar komen van een nieuwe modelverordening over de WMO van de VNG, betekenen dat het noodzakelijk is om een nieuwe WMO-verordening te laten vaststellen door de gemeenteraad.  Wat betreft deze nieuwe verordening willen SP, D66, GroenLinks en PvdA ingaan op één onderdeel hiervan en dat is de eigen bijdrage in de kosten van maatwerkvoorzieningen. Deze eigen bijdrage bestaat uit een tweetal delen. Als eerste een vaste periodebijdrage per 4 weken van € 17,50 (behalve voor meerpersoonshuishoudens die niet AOW gerechtigd zijn, zij betalen deze vaste bijdrage niet) tot een bepaalde inkomensgrens. Als tweede een percentage over het inkomen boven de inkomensgrens.

Vanuit de landelijke overheid wordt een maximum vastgesteld dat als vaste periodebijdrage per 4 weken gevraagd mag worden. Dit is bedrag van € 17,50. Ook voor het percentage over het inkomen gelden bepaalde regels. Deze maxima zijn in 2017 door de landelijke overheid verlaagd t.o.v. 2016. Van deze verlaging profiteren vooral de meerpersoonshuishoudens. De verlaging van de maximumtarieven is voor deze groep inwoners namelijk het grootst. Naarmate een meerpersoonshuishouden minder inkomen heeft zal het bedrag dat zij aan eigen bijdrage moet betalen voor de WMO in 2017 procentueel gezien het meeste afnemen t.o.v. 2016.

Voorzitter, bij de eenpersoonshuishoudens doet zich juist de situatie voor dat bij een laag inkomen de maximale periode bijdrage afneemt met ongeveer 10%, terwijl dit bij hoge inkomens rond de 17% ligt. De fracties van SP, D66, GroenLinks en PvdA zijn van mening dat net zoals bij de meerpersoonshuishoudens vooral de mensen met een laag inkomen moeten profiteren van de lagere eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen. Om deze reden komen wij dan ook met een amendement dat de vaste periode bijdrage per 4 weken van € 17,50 verlaagd naar € 8,75. Het was oorspronkelijk de bedoeling om deze vaste periode bijdrage uitsluitend te verlagen voor de eenpersoonshuishoudens. Bij het opstellen van dit amendement is duidelijk geworden dat dit binnen de kaders van de WMO niet mogelijk is. Op basis van de gegevens die bekend zijn, zal een dergelijke verlaging van de eigen bijdrage tussen de € 200.000 en € 250.000 kosten. Gezien het feit dat het CAK zeer terughoudend is met het ter beschikking stellen van gegevens gaat het hier om een schatting.

Voorzitter, de financiële ruimte voor de verlaging van de eigen bijdrage dient in eerste instantie opgevangen te worden binnen de bestaande WMO-budgetten. Als dit niet mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de bestemmingsreserve Sociaal Domein.

Voorzitter, ik kom tot een afronding. SP, D66, GroenLinks en PvdA komen met een amendement om de vaste periode bijdrage per 4 weken bij de WMO te verlagen van € 17,50 naar € 8,75 om zo huishoudens met een laag inkomen financieel te ontzien. Verder willen wij nog onze dank uitspreken aan de goede ondersteuning die wij van de kant van de ambtenaren hebben gekregen bij het opstellen van dit amendement.