Nieuws

Antwoord schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over WMO-gat

Op 6 juli jl. hebt u schríftelijke vragen ex art. 39 van het Reglement van Orde van de Oosterhoutse gemeenteraad gesteld naar aanleiding van een artikel in BN De Stem over problemen die ontstaan zijn bij de overgang van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Lees verder

Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over WMO-gat

Op woensdag 5 juli stond er een artikel in BN De Stem, editie Oosterhout, over het WMO-gat. In dit artikel wordt geschreven dat verschillende ouderen en hun families in Oosterhout in de problemen zijn gekomen, omdat door de gemeente van de ene op de andere dag de Hulp in de Huishouding is stopgezet. Het artikel geeft aan dat dit in minstens vier gevallen is gebeurd. In al deze gevallen zijn de problemen ontstaan bij de overgang van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Als een indicatie is afgegeven voor de Wlz komen mensen niet meer in aanmerking voor hulp vanuit de WMO, terwijl het dan vaak nog enige tijd duurt voordat hulp vanuit de Wlz op gang gekomen is.

Lees verder

Inbreng GroenLinks raadsvergadering 27 juni 2017 Binnenstad Oosterhout

Voorzitter, al vele jaren is duidelijk dat het nodig is om in te grijpen in de Oosterhoutse Binnenstad. De bezoekersaantallen lopen al jaren terug en sinds enkele jaren is er ook sprake van een behoorlijke leegstand. Uit de "Binnenstadsvisie Oosterhout" wordt duidelijk dat er sprake is van een structureel probleem. Maar ook zonder een dergelijke visie wordt al snel duidelijk dat er de afgelopen twintig jaar op winkelgebied het nodige is veranderd. Denk hierbij aan de komst van outletcentra voor kleding of woonboulevards die zich vaak bevinden in de grotere steden. En daarnaast natuurlijk de ontwikkelingen met winkelen via internet. Waar je als winkel 20 jaar geleden moest concurreren met gelijksoortige winkels in winkelcentra uit andere plaatsen of Oosterhout zelf, wordt nu steeds meer de hele wereld een concurrent. Er is met andere woorden sprake van een grote verandering op het gebied van het koopgedrag van consumenten. Een verandering die nog steeds gaande is en de komende jaren alleen maar door zal zetten. Dit betekent dan ook dat het nooit meer wordt zoals vroeger. Dat is iets wat in de Binnenstadsvisie terecht wordt opgemerkt.

Lees verder

Bijdrage GroenLinks Oosterhout perspectiefnota 2018

Het College levert dit jaar een perspectiefnota aan, die structureel niet sluitend is. Vanaf 2018 is er feitelijk een structureel tekort van rond de 400.000 euro. Daarnaast zijn er ook nog tegenvallers te verwachten bij de gemeenschappelijke regelingen. In deze Perspectiefnota geef het College niet aan wat voor soort bezuinigingen in de begroting 2018 terug zullen komen om dit gat de dichten. Indien dit pas bij de begroting 2018 duidelijk gaat worden, kan de raad feitelijk geen invloed uitoefenen in de keuzes die hier gemaakt worden door het College, omdat er dan ineens een kant en klaar voorstel ligt.. Naar de mening van de GroenLinks fractie dient dit overzicht aan de gemeenteraad verstrekt te worden om hier vervolgens in een opiniërende vergadering over te praten. Op deze manier heeft de gemeente daadwerkelijk invloed op de bezuinigingen die in de begroting 2018 voorgesteld zullen gaan worden. Is het College bereid dit overzicht aan de gemeenteraad te verstrekken? Indien nodig zal GroenLinks hierover in tweede termijn een motie indienen.

Lees verder

Pagina's