Schriftelijke vragen GroenLinks over wijkagenten

Op 13 augustus 2019 verscheen in BN De Stem het volgende artikel: “Wijkagent uit de wijk door personeelstekort bij Politie Brabant.” De Oosterhoutse wijkagent van de wijk Oosterheide en Dorst twitterde hier op 14 augustus 2019 als volgt over: “Ook de Oosterhoutse wijkagenten hebben ernstig last van het personeelstekort, maar we blijven onze uiterste best doen voor de wijkbewoners.”

Groenlinks Oosterhout heeft bij elke gelegenheid duidelijk gemaakt dat wij constateren dat de wijkagenten steeds minder tijd hebben om zich te richten op de kerntaken van een wijkagent: aanwezig zijn in de wijk, zorgen voor korte lijntjes in de wijk en een aanspreekpunt zijn voor de wijkbewoners. Groenlinks Oosterhout is er van overtuigd dat de wijkagent een sleutelpositie heeft op probleem- en wijkgericht werken. De fractie van Groenlinks Oosterhout maakt zich zorgen over de verminderde bezetting en beschikbaarheid van de wijkagent in Oosterhout. Naar aanleiding van voornoemde berichten heeft Groenlinks Oosterhout de volgende vragen.

1. Bent u het met Groenlinks Oosterhout eens dat voor de wijkagent een belangrijke rol is weggelegd om het Oosterhouts (integrale) veiligheidsbeleid te realiseren, namelijk dat meer moet worden ingezet op meer aandacht voor preventieve veiligheid en samenwerking?
2. Herkent het College het beeld dat de wijkagent in Oosterhout te weinig op straat en in de wijken aanwezig is?
3. Herkent u het beeld dat de Oosterhoutse wijkagenten worden ingezet voor andere werkzaamheden (zoals noodhulp en recherchewerkzaamheden) in plaats van het eigenlijke werk van de wijkagenten in de wijk?
4. Volgens het Besluit Wijkagenten Referentiekader gebiedsgebonden politie moeten de wijkagenten minimaal 80 procent van hun arbeidstijd binnen hun wijk werkzaamheden kunnen verrichten. Hoe is deze verhouding momenteel bij de Oosterhoutse wijkagenten? Gaan de wijkagenten naar verwachting dit jaar het doel van de 80 procent wijkgebonden werkzaamheden behalen?
5. In de raadsvergadering van 25 september 2018 gaf de portefeuillehouder aan dat de Politie Dongemond er 7.2 fte bij zou gaan krijgen. Is dit inmiddels gebeurd en wat is hiervan het effect geweest voor de werkzaamheden van de wijkagent?
6. In de raadsvergadering van 25 september 2018 gaf de portefeuillehouder aan dat er voor moet worden gezorgd dat de wijkagent meer in de wijk aanwezig is. Welke concrete stappen worden op dit moment ondernomen om ervoor te zorgen dat de wijkagenten meer aanwezig zijn in de wijk en wijkgebonden werkzaamheden kunnen verrichten?