Antwoord schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Adviesraad Sociaal Domein

Op 7 maart jl. hebt u schriftelijke vragen ex art. 39 van het Reglement van Orde van de Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over de Adviesraad Sociaal Domein. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Waarom is het college al gestart met het werven en selecteren van leden voor de Adviesraad, terwijl de gemeenteraad de verordening over deze Adviesraad nog moet vaststellen?
Antwoord 1. Wij hebben hiervoor gekozen omdat wij, net als uw raad, snelheid willen maken met de oprichting en invulling van een nieuwe Adviesraad Sociaal Domein. Sinds de opheffing van de voormalige Wmo-raad in 2015 beschikt de gemeente Oosterhout niet meer over een vertegenwoordiging van ingezetenen die op structurele wijze bij de beleidsontwikkeling wordt betrokken. Ook op het gebied van jeugd groeide de afgelopen periode de behoefte om niet incidenteel, maar op structurele wijze via een adviesraad bewoners te betrekken. Binnen zowel Wmo als Jeugdwet is het bovendien een verplichting ingezetenen op een structurele basis te betrekken. Om die reden hebben wij ervoor gekozen werving van leden voor de raad gelijk te laten oplopen met het proces dat moet leiden tot de vaststelling van de verordening. Wèl hebben wij besloten de procedure te staken die moet leiden tot een aanstelling van een voorzitter van deze adviesraad. Wij zijn namelijk van mening dat juist de leden van de raad een belangrijke stem in de benoeming dienen te hebben. Tot het moment dat deze voorzitter is benoemd, zal de Adviesraad worden voorgezeten door een onafhankelijke en professionele voorzitter.

Vraag 2. Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad nu nog om bij de vaststelling van de verordening de Adviesraad Sociaal Domein anders vorm te geven dan nu het geval is bij de voorstellen van het college?
Antwoord 2. Uiteraard heeft uw raad alle mogelijkheden af te wijken van het voorstel van ons college.

Vraag 3. Is onze conclusie juist dat als de gemeenteraad kiest voor een andere vormgeving van de Adviesraad Sociaal Domein, er opnieuw leden geworven moeten worden voor deze Adviesraad om te voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde verordening?
Antwoord 3. U hebt hierin zeker een punt. Als uw Oosterhoutse gemeenteraad tot een vormgeving van de Adviesraad die fundamenteel afwijkt van het collegevoorstel, dan bestaat de mogelijkheid dat ook gekomen moet worden tot een andere personele invulling (en dus tot een nieuwe wervingsprocedure). De leden van de Adviesraad zijn ook van deze mogelijke consequentie op de hoogte. Gezien de wens om snelheid te maken met de oprichting en invulling van de Adviesraad en de noodzaak om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen uit de Wmo en de Wet jeugdzorg, hebben wij dit risico welbewust genomen.