Antwoord schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Holtroplaan

Op 12 februari jl. hebt u schriftelijke vragen ex art. 39 van het Reglement van Orde van de Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over de verkeersveiligheid op de Burg. Holtroplaan. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Zijn bovenstaande cijfers bekend bij het college?
Vraag 1a. Een groot deel van de ongevallen wordt niet geregistreerd. Kan het college inschatten wat het werkelijk aantal ongevallen op de Holtroplaan is?

Antwoord 1. Nee, deze getallen zijn bij ons niet bekend. Wel beschikken wij over onze eigen ongevallenregistratie. Daaruit blijkt dat er op de Burg. Holtroplaan in de periode 2011-2015 vijf ongevallen zijn geregistreerd. De gegevens over 2016 zijn binnen onze ongevallenregistratie nog niet beschikbaar. Wij hebben geen inzicht in de omvang van de niet-geregistreerde ongevallen op de Burg. Holtroplaan. Wij zijn ons er overigens van bewust dat het bij verkeersveiligheid niet alleen draait om cijfers. Ook de wijze waarop de verkeersveiligheid door weggebruikers wordt ervaren, speelt een belangrijke rol. Zelfs een absolute zin beperkt aantal ongelukken kan dat ervaringsbeeld op een sterk negatieve manier beïnvloeden.

Vraag 2. Is het college het met GroenLinks eens dat er te vaak gewonden vallen door een ongeluk op de Burg. Holtroplaan?
Antwoord 2. Met u zijn wij van mening dat iedere gewonde er één te veel is. Op basis van ons ongevallenbestand kunnen wij echter niet de conclusie trekken dat het ongevallenbeeld op de Burg. Holtroplaan negatiever is dan op de overige ontsluitingswegen in Oosterhout (zie ons antwoord op
vraag 2).

Vraag 3. Hoe verhoudt het aantal ongelukken met letsel op de Burg. Holtroplaan zich tot vergelijkbare wegen in Oosterhout.
Vraag 3a. Kunt u cijfers over vergelijkbare toevoegen aan uw antwoorden?

Antwoord 3 en 3a. Het ongevallenbeeld op de Burg. Holtroplaan is niet negatiever dan op andere vergelijkbare wegen inh Oosterhout. Zie ook het onderstaande overzicht over de periode 2011-2015:
Abdis van Thornstraat 2 gewonden
Burg. Elkhuizenlaan 1 gewonde
Burg. Huijbregts-Schiedonlaan 2 gewonden
Burg. Holtroplaan 2 gewonden en 1 dode
Bredaseweg 6 gewonden
Europaweg 6 gewonden
Ridderstraat 4 gewonden en 1 dode
Statendamweg 3 gewonden
Strijenstraat 3 gewonden en 1 dode
Tilburgseweg 4 gewonden

Vraag 3b. Indien het aantal ongelukken op de Burg. Holtroplaan gemiddeld hoger is, hoe verklaart het college dit?
Vraag 3b. Zoals blijkt uit het overzicht, is het aantal ongelukken met letsel niet gemiddeld hoger. In algemene zin geldt wel dat op wegen met veel oversteken en kruisingen - dus veel conflictpunten - het risico op ongevallen hoger is. De Burg. Holtroplaan is zo'n weg.

Vraag 4. Heeft de gemeente in het recente verleden snelheidsmetingen uitgevoerd op de Burg. Holtroplaan?
Vraag 4a. Zo ja, wat waren de uitkomsten hiervan?
Vraag 4b. Zo nee, is het college van dit plan dit in de nabije toekomst wel te gaan doen?

Antwoord 4, 4a en 4b. De gemeente heeft hier snelheidsmetingen laten uitvoeren. Daarbij wordt in het overzicht de snelheid gegeven waarmee 85 procent van de automobilisten gemiddeld rijdt. Dat levert het volgende beeld op:

Locatie tussen Buurstede en Hildebrandlaan:
werkdag weekdag
richting 2016 2013 2010 2016 2013 2010
N-Z 59 59 58 59 59 58
Z-N 56 56 57 56 56 57

Locatie tussen Hilderbandlaan en Burg. Van Oerslaan:
werkdag weekdag
richting 2016 2016
N-Z 59 59
Z-N 58 58

De conclusie is dus dat er gemiddeld te hard - zo'n zes tot negen kilometer per uur - te hard gereden.

Vraag 5. Heeft de politie in het recente verleden snelheidsmetingen uitgevoerd op de Burg. Holtroplaan?
Vraag 5b. Zo ja, wat waren de uitkomsten hiervan?

Antwoord 5. De politie houdt geen snelheidsmetingen, dat doet de gemeente (zie ons antwoord op vraag 4). Of de politie ter plaatste handhavingsacties heeft gehouden, is ons niet bekend.

Vraag 5b. Zo nee, waarom niet en mogen we dit in de nabije toekomst wel verwachten?
Antwoord 5b. De gemeente kan, in goed overleg, de politie verzoeken over te gaan tot handhavingsacties. Wij zullen een dergelijk verzoek ook overbrengen. Het is vervolgens aan de politie om te bepalen wanneer en hoe vaak er handhavingsacties worden uitgevoerd.

Vraag 6. Komt de laan in aanmerking voor vaste camera's?
Vraag 6a. Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6 en 6a. De Burg. Holtroplaan komt niet in aanmerking voor vaste camera's. Het Openbaar Ministerie heeft sinds een aantal jaren namelijk het beleid dat alleen straten die volledig zijn ingericht volgens het principe Duurzaam Veilig, nog in aanmerking komen voor cameratoezicht (flitspalen). De Burg. Holtroplaan voldoet niet hieraan. Wij beschikken wel over een aantal zogenaamde Snelheids Informatie Panelen (SID), die weggebruikers informeren als ze te hard rijden. Deze mobiele panelen worden om de zes weken op een verschillende locatie in onze gemeente geplaatst. Ook op de Burg. Holtroplaan wordt deze SID ingezet; volgens de meest recente planning zal dat in september van dit jaar weer het geval zijn.

Vraag 7. Is het college het met GroenLinks eens dat de weg uitnodigt om het gaspedaal wat verder in te drukken dan wenselijk in een woonwijk?
Vraag 7a. Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7 en 7a. De lange rechte stukken op de Burg. Holtroplaan maken het inderdaad mogelijk harder te rijden dan de toegestane vijftig kilometer per uur. De verkeersdeelnemer blijft echter verantwoordelijkheid voor zijn of haar verkeersgedrag.

Vraag 8. Is het college van mening dat de vele oversteekplaatsen op plekken waar een automobilist ze niet direct verwacht, voor een extra risico zorgen?
Vraag 8a. Zo nee, waarom niet?
Vraag 8b. Is het college van plan om iets te wijzigen aan deze oversteekplaatsen? Bijvoorbeeld door ze aan te passen aan de richtlijnen van de CROW?

Antwoord 8, 8a en 8b. Naar aanleiding van een aantal ernstige ongevallen heeft het college in 2010 besloten tot aanpassing van de oversteekplaatsen. Daarnaast is er extra verlichting aangebracht bij de oversteeklocaties. Op dit moment bekijken we de mogelijkheden om, door middel van nieuwe aanpassingen, de effectiviteit van deze maatregelen te verhogen.

Vraag 8c. Wordt het risico groter als er vaker hard gereden wordt op deze weg?
Antwoord 8c. In algemene zin geldt dat het anticiperen op het overige verkeer moeilijker wordt naarmate de rijsnelheid omhoog gaat. De inschatting van de rijsnelheid is moeilijker, de remafstand is aanzienlijk langer enz. Risico op ongevallen met letsel is groter bij (te) hoge snelheden.

Vraag 9. Is het college het met GroenLinks eens dat er in het algemeen iets gedaan moet worden om het hardrijden op straten zoals de Burg. Holtroplaan, te ontmoedigen?
Vraag 9a. Zo nee, waarom niet?
Vraag 9b. Zo ja, aan wat voor maatregelen denkt het college dan?

Antwoord 9, 9a en 9b. De gemeente geeft hierin uitvoering aan het landelijk verkeersbeleid, zoals dat is vastgelegd binnen Duurzaam Veilig. Een aantal hoofdwegen, waaronder de Burg. Holtroplaan, voldoet nog niet aan de inrichtingseisen die uit deze aanpak voortvloeien. Bij de herinrichting van of groot onderhoud aan wegen is het ons beleid om werk met werk te maken. In de praktijk betekent dit wegen bij voorkeur worden heringericht, op het moment dat ook andere werkzaamheden noodzakelijk zijn (zoals bijvoorbeeld vervanging van de riolering of van het asfalt). Binnen het Jaarprogramma Openbare Ruimte vindt de prioritering van deze investeringen plaats. Om de Burg. Holtroplaan te laten voldoen aan de criteria van Duurzaam Veilig is een aantal (forse) ingrepen nodig, die een aanzienlijk beslag leggen op de beschikbare financiële middelen. Te denken valt dan onder andere aan het aanleggen van vrij liggende fietspaden, het versmallen van de rijbaan en het onderbreken van de "rechte lijn" die de Burg. Holtroplaan nu nog is.