Antwoord schriftelijke vragen GroenLinks over Bergse Baan

Op 9 mei jl. hebt u schriftelijke vragen ex art. 39 van het Reglement van Orde van de Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over de verbreding van de Bergsebaan. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Gaat het hier om een specifiek deel van de Bergsebaan of wordt de volledige lengte van de weg aangepakt? Indien niet de volledige weg wordt aangepakt, om welk deel van de weg gaat het dan?
Antwoord 1. De Bergsebaan wordt over de gehele lengte verbeterd, van de Ter Aalsterbrug tot de aansluiting met Meerberg-Hoevestein. De exacte begrenzing van het project is te zien op de overzichtstekening gemeentelijke website: https://www.oosterhout.nl/inwoners/openbareruimte/
proiecten/berqsebaan-onderhoud-weqen-en-verbeterinq-fietsveiliqheid.

Vraag 2. Is er een directe aanleiding voorde herinrichting van de Bergsebaan?
a. Zo ja, wat is deze aanleiding?
b. Zo nee, waarom wordt de weg dan toch opnieuw ingericht?

Antwoord 2. In het kader van groot onderhoud dienen er werkzaamheden aan de Bergsebaan uitgevoerd te worden. Het college heeft die onderhoudsopgave aangegrepen om, door het opnieuw inrichten van de weg, de fietsveiligheid voor fietsers te verbeteren.

Vraag 3. Zo'n twee jaar terug is de Bergsebaan grotendeels van nieuw asfalt voorzien. Waarom is toen niet voor een complete herinrichting gekozen ?

Antwoord 3. Twee jaar geleden zijn er kleinschalige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, die in verband met de verkeersveiligheid niet uitgesteld konden worden. Deze werkzaamheden waren van een dusdanig geringe omvang, dat een totale herinrichting niet aan de orde kon zijn.

Vraag 4. Wat is op dit moment de capaciteit van de Bergsebaan?
Antwoord 4. De Bergsebaan is een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 km/uur. Een dergelijke erftoegangsweg heeft een maximale capaciteit van circa 6000 motorvoertuigen per etmaal. Uit tellingen blijkt dat er op werkdagen gemiddeld 1300 motorvoertuigen en 200 fietsers per etmaal gebruik maken van de Bergsebaan. In het weekend zijn dit 1150 motorvoertuigen en circa 240 fietsers (meting februari/maart 2016). Er bestaat dan ook geen capaciteitsprobleem. Wel vindt het college het wenselijk de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren.

Vraag 5. Wat word met de nieuwe inrichting de capaciteit van de Bergsebaan?
Antwoord 5. Met het groot onderhoud en de herinrichting wijzigt de capaciteit van de Bergsebaan niet.

Vraag 6. Zijn er momenten op de dag waarop de capaciteit van de huidige Bergsebaan onvoldoende is?
Antwoord 6. Er bestaat geen capaciteitsprobleem op de Bergsebaan.

Vraag 7. Moeten er voor het verbreden van de Bergsebaan (delen van) andere percelen bij de weg betrokken worden?
a. Zo ja, is het college het dan met GroenLinks eens dat hiervoor bestemmingsplannen moeten worden gewijzigd en dat dit een taak van de gemeenteraad is?
b. Zo ja, is het college het dan tevens met GroenLinks eens dat voor het verbreden van een weg in principe niet mag worden ingegrepen in de EHS? Er is immers geen sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang en/of gebrek aan alternatieven.
c. Zo nee, waar heeft het college dan de ruimte gevonden om de rijbaan van de Bergsebaan te verbreden en tevens twee fietsstroken toe te voegen?

Antwoord 7. De beoogde verbetering van de Bergsebaan kan niet volledig binnen de huidige verkeersbestemming worden gerealiseerd. Omdat het hier echter marginale afwijkingen betreft, kan worden volstaan met een afwijkingsprocedure via een omgevingsvergunning. In artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt deze mogelijkheid geboden. Wij vinden daarnaast een snelle verbetering van de verkeersveilighgeid voor de kwetsbare weggebruiker dermate gewenst, dat dit een marginale aantasting van het Natuurnetwerk Brabant (NNB, voorheen EHS) rechtvaardigt.

Vraag 8. Moeten er voor het verbreden van de weg bomen gepakt worden? Zo ja, houdt het college dan rekening met het broedseizoen van de bewoners van de bosgebieden naast de Bergsebaan? Dit betekent concreet dat de werkzaamheden uitgesteld moeten worden.
Antwoord 8. Voor de verbetering van de rijweg dienen ongeveer tachtig bomen gekapt te worden. Deze werkzaamheden worden vanaf week 35 - dus na het broedseizoen - en binnen de kaders van de Wet Natuurbescherming uitgevoerd.

Vraag 9. Klopt het dat erop verzoek van de Milieuvereniging Oosterhout een flora- en faunaonderzoek is toegezegd? Zo ja, is dit onderzoek al uitgevoerd en krijgt de gemeenteraad hier ook een afschrift van?
Antwoord 9. Op dit moment wordt voor de geplande herinrichting van de Bergsebaan een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Een afschrift van dit onderzoek zullen wij ter beschikking stellen van de Milieuvereniging Oosterhout en van de gemeenteraad.

Vraag 10. De Bergsebaan geldt op dit moment als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. De centrale rijligger in uw nieuwe plan weerspiegelt dit, maar met de fietsstroken aan beide zijden wordt de weg wel heel erg breed. Hoe gaat het college voorkomen dat de weg optisch ook zo'n breed profiel krijgt?
Antwoord 10. De huidige weg is circa 4,70 meter breed, het nieuwe profiel wordt 6,50 meter breed. De in zwart asfalt uitgevoerde rijloper in het midden van de weg krijgt een breedte van 3,10 meter. De hier tegenaan liggende fietssuggestiestroken worden in rood uitgevoerd en krijgen elk een breedte van 1,70 meter. Tussen de rijloper en de fietssuggestiestroken wordt markering aangebracht. Door de rode fietssuggestiestroken en de markering wordt de Bergsebaan voor het gemotoriseerd verkeer optisch versmald.

Vraag 11. Waar komen deze fietspaden te liggen?
Antwoord 11. De rode fietssuggestiestroken komen aan weerszijde tegen de zwarte rijloper aan te liggen.

Vraag 12. Is het college van plan om de weg in de toekomst op te waarderen naar gebiedsontsluitingsweg met maximumsnelheid van 80 kilometer per uur?
a. Zo ja, is het college dan van mening dat de verhardingsbreedte omhoog moet?
b. Zo nee, is het college het dan met GroenLinks eens dat een weg dwars door de EHS zich niet leent vooreen dergelijke toepassing?

Antwoord 12. Het college heeft geen plannen om de Bergsebaan van erftoegangsweg (maximumsnelheid 60 km/uur) om te vormen tot een gebiedsontsluitingsweg (80 km/uur).

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.