Antwoord schriftelijke vragen GroenLInks over Nederland Schoon

Op 8 juni jl. hebt u schríftelijke vragen ex art. 39 van het Reglement van Orde van de Oosterhoutse gemeenteraad gesteld over deelname aan Nederland Schoon. Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Is het bij het college bekend dat stichting Nederland Schoon tégen de statiegeldregeling op kleine flesjes is?
Antwoord 1. Voor de duidelijkheid willen wij hierbij graag onderscheid maken tussen de stichting Nederland Schoon en de verpakkingsindustrie. De stichting Nederland Schoon is wel degelijk overtuigd dat het invoeren van statiegeld effect heeft op de om vang van het zwerfafvalprobleem. Alle acties die leiden tot gedragsverandering, kunnen van invloed zijn op dit probleem; dus ook een statiegeldregeling, aldus de stichting. De verpakkingsindustrie, die eveneens in de stichting vertegenwoordigd is, is een andere mening toegedaan.

Vraag 2. Is het bij het college dan ook bekend dat de verpakkingsindustrie juist met behulp het ruimen van zwerfafval wil voorkomen dat deze statiegeldregeling wordt uitgevoerd?
Antwoord 2. Het is bekend dat de verpakkingsindustrie geen voorstander is van de statiegeldregeling. De verpakkingsindustrie hoopt op een andere manier de verplichte doelstellingen te halen.

Vraag 3. Is het college het met GroenLinks eens dat het ruimen van zwerfafval onder de paraplu van Nederland Schoon geen duurzame manier van zwerfafval verminderen is? Immers, als de doelen in 2020 gehaald zijn, dan zal de focus bij de verpakkingsindustrie verdwijnen,
a. Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3. Het college is ervan overtuigd dat alle middelen moeten worden aangewend om zwerfafval te verminderen. Daaronder vallen ook de acties van Nederland Schoon. Dat deze actie wordt ondersteund door de verpakkingsindustrie, is daarbij voor ons niet van doorslaggevend belang.

Vraag 4. Is het college het in dat licht met GroenLinks eens dat de doelen van de gemeente Oosterhout en die van Nederland Schoon haaks op elkaar staan?
a. Zo ja, is het college het dan met GroenLinks eens dat de banden met deze organisatie verbroken dienen te worden?
b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4. Neen, zoals wij in het antwoord op vraag 3. al hebben aangegeven vinden wij dat alle middelen moeten worden ingezet. Wij zien in de deelname van de verpakkingsindustrie aan Nederland Schoon dan ook geen reden de banden met deze organisatie te verbreken.

Vraag 5. Een Oosterhoutse opschoondag is zonder banden met Nederland Schoon nog steeds mogelijk. Is het college het met GroenLinks eens dat we dit beter in samenwerking met de ZAP'ers kunnen organiseren?
a. Zo ja, per wanneer gaat dit gebeuren?
b. Zo nee, waarom niet?

Antwoord 5. Onder verwijzing naar ons antwoord op de eerdere vragen, zien wij geen aanleiding een alternatieve Opschoondag in het leven te roepen.