Bijdrage GroenLinks Oosterhout perspectiefnota 2018

Het College levert dit jaar een perspectiefnota aan, die structureel niet sluitend is. Vanaf 2018 is er feitelijk een structureel tekort van rond de 400.000 euro. Daarnaast zijn er ook nog tegenvallers te verwachten bij de gemeenschappelijke regelingen. In deze Perspectiefnota geef het College niet aan wat voor soort bezuinigingen in de begroting 2018 terug zullen komen om dit gat de dichten. Indien dit pas bij de begroting 2018 duidelijk gaat worden, kan de raad feitelijk geen invloed uitoefenen in de keuzes die hier gemaakt worden door het College, omdat er dan ineens een kant en klaar voorstel ligt.. Naar de mening van de GroenLinks fractie dient dit overzicht aan de gemeenteraad verstrekt te worden om hier vervolgens in een opiniërende vergadering over te praten. Op deze manier heeft de gemeente daadwerkelijk invloed op de bezuinigingen die in de begroting 2018 voorgesteld zullen gaan worden. Is het College bereid dit overzicht aan de gemeenteraad te verstrekken? Indien nodig zal GroenLinks hierover in tweede termijn een motie indienen.

Riool- en afvalstoffenheffing

Al jaren is het gebruikelijk dat voor de riool- en afvalstoffenheffing sprake is van een gesloten systeem. Uit de jaarrekening valt op te maken dat hier dit jaar noodgedwongen van afgeweken moet worden. Door tegenvallende inkomsten bij de riool- en afvalstoffenheffing moet er nu geld vanuit de algemene middelen worden toegevoegd. Bij de afvalstoffenheffing komt dit door het goede scheidingsgedrag van de Oosterhoutse inwoners, bij de rioolheffing door een lager waterverbruik bij de bedrijven. Kan het College aangeven welke maatregelen genomen gaan worden om kosten en opbrengsten weer met elkaar in evenwicht te brengen waarbij het huidige systeem van afvalinzameling blijft bestaan.

Geplande investeringen

Het College geeft in de begroting aan dat kritisch gekeken moet worden naar geplande investeringen. Dit is een logische opmerking omdat bijvoorbeeld het potje dat bestemd is voor grote infrastructurele projecten (Denk aan een bromtol of het fietspad naar Dorst) nog wel goed gevuld is met geld, maar er meer projecten zijn dan er geld beschikbaar is. Naar de mening van GroenLinks betekent dat onvermijdelijk keuzes maken. Hierbij zijn wij ook bereid om al eerder door de gemeenteraad besloten investeringen opnieuw te bekijken op hun nut en noodzaak. Voor wat betreft het sportaccommodatiebeleid kunnen de gemaakte keuzes mogelijk gevolgen krijgen voor de begroting 2018. Zeker als de raad besluit om de lasten voor verenigingen (vooral de niet voetbalverenigingen) te verlagen om financiële problemen bij deze verenigingen te voorkomen.

Duurzaamheid

In september 2016 heeft de gemeenteraad een duurzaamheidsvisie vastgesteld waarbij door de wethouder is aangegeven te streven naar een vermindering van de CO2 uitstoot met 90 procent ten opzichte van 1990. Als wij nu de perspectiefnota bekijken dat komt hier op het gebied van duurzaamheid weinig concreets in voor.  Het meest concrete gaat over 'duurzame energie'. Daar wordt het beeld geschetst dat we de gestelde 16 procent nooit gaan halen, dat is vreemd. Goed is dat hieruit de conclusie getrokken wordt dat we vol moeten gaan investeren, maar andere politieke partijen kunnen een andere conclusie trekken. Wat opvalt is dat de gemeente wel de eigen verantwoordelijkheid aanhaalt bij nieuwe projecten en de eigen vastgoedportefeuille, maar niet in gaat zetten op het promoten van groene energie bij grote bedrijven. Terwijl de gemeente eigenlijk ondersteuning zou kunnen bieden bij bijvoorbeeld het aanvragen van SDE+ subsidies. Dit is niet ongewoon, in Breda gebeurt het ook. Daarnaast mist GroenLinks de urgentie als het gaat om het grotere verhaal. 90 procent minder CO2-uitstoot in 2050. Goed dat de urgentie van groene stroom in wordt gezien, maar waar blijft de rest? Waarom is er nog geen 'dekkend' netwerk van laadpalen voor elektrische auto's, waarom wordt er niet ingezet om van Oosterhout meer een fietsstad te maken, waarom leest GroenLinks met meer over het voorlichten van bewoners? Als we het doel willen halen, moeten we daar nu al mee beginnen. Anders horen we over tien jaar weer dat het 'toch niet gehaald wordt'. Wij horen graag van de wethouder of er een concreet plan gaat komen om de doelen uit de duurzaamheidsvisie ook echt te gaan halen. Indien nodig zal GroenLinks hierover in tweede termijn een motie indienen.

Gemeenschappelijke Regelingen

Voor wat betreft de gemeenschappelijke regelingen merkt GroenLinks op dat er sprake is van stijgende kosten. Er is sprake van extra kosten van rond de € 500.000. Dit is nog niet verwerkt in de perspectiefnota en komt dus bovenop het structurele tekort van rond de € 400.000. De reactie van het College in de zienswijzen voor wat betreft de financiën is duidelijk. Maar wij zien hier wel een probleem ontstaan dat er nu dus een deel van onze begroting is, waar we financieel gezien geen invloed meer op hebben. Er ontstaat bij de fractie van GroenLinks in elk geval een buitengewoon vervelend gevoel als we als gemeente werken met strenge financiële regels (bepaald percentage dat extra aan salarissen uitgegeven mag worden, het niet indexeren van subsidies) terwijl Gemeenschappelijke Regelingen met ruimere financiële regels werken. Naar de mening van GroenLinks ontstaat er na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een moment om deze kwestie met de nieuwe raden en colleges eens goed te gaan bespreken. Oosterhout is immers niet de enige gemeente die tegen dit probleem aanloopt. Graag horen wij hierover een reactie van het College.

Cultuur-Welzijn

Voorzitter, op het gebied van Cultuur en Welzijn zijn er een drietal projecten waar GroenLinks nader op in wil zoomen,

Speelgoedmuseum

Het College heeft feitelijk het Speelgoedmuseum de opdracht gegeven om de kosten te verlagen. Als GroenLinks leeft bij ons het idee dat dat op de huidige locatie een lastige zaak is, wat dus feitelijk betekent dat het Speelgoedmuseum naar een andere locatie dient te verhuizen. Voor GroenLinks blijft staan dat Oosterhout haar musea moet koesteren. En dat betekent dat dat een gemeente altijd geld zal kosten. Wanneer er een situatie gaat ontstaan dat het Speelgoedmuseum zou moeten vertrekken uit de Zandheuvel dient volgens GroenLinks in de raad een discussie gevoerd te gaan worden wat we nu eigenlijk met de musea in Oosterhout willen. Hierbij moet zeker eens gekeken gaan worden naar de mogelijkheden die het leegstaand vastgoed in de binnenstad biedt.

Pannehoef

Voorzitter, het zal duidelijk zijn dat GroenLinks kritisch is over het huidige productiehuis de Pannehoef. Deze nieuwe Pannehoef is inmiddels al verschillende keren officieel geopend maar komt nog niet echt op gang. GroenLinks heeft het al eerder aangegeven en wij zullen het hier nogmaals doen. Wij zijn van mening dat een gemeente een functie heeft in het zorgen voor ruimtes waar verenigingen tegen een goedkoop tarief bijeen kunnen komen. Verenigingen zijn immers een belangrijk onderdeel van de sociale structuur van Oosterhout. Mocht blijken dat het productiehuis De Pannehoef niet van de grond komt, dan moet er volgens GroenLinks serieus over nagedacht worden om van de Pannehoef een verenigingsgebouw te maken. Verder vindt GroenLinks dat ook de activiteitencentra weer makkelijker toegankelijk gemaakt moeten worden voor verenigingen en dat we dus af moeten van de strenge regels die er gelden sinds het nieuwe beleid uit 2012.

Floraliatuin:

Het moment waarop de gemeente een besluit moet nemen over de toekomst van de Floraliatuin komt steeds dichterbij. Duidelijk is dat deze unieke tuin in Oosterhout moet blijven bestaan en dat hier goede mogelijkheden zijn om te komen tot dagbesteding in het kader van de WMO. GroenLinks wil er nadrukkelijk op wijzen dat het niet weer de bekende instellingen in Oosterhout moeten zijn, die dadelijk deze dagbesteding aan gaan bieden in de Floraliatuin. Het is juist van belang dat er ook op dit gebied ruimte wordt gegeven aan initiatieven vanuit de samenleving om deze Floraliatuin te laten voortbestaan.

Bruisende Binnenstad

Voorzitter, in de raadsvergadering van 27 juni komt de Binnenstad uitgebreid aan bod. GroenLinks zal zich dan nu beperken tot datgene wat er in de perspectiefnota staat m.b.t. de binnenstad.

1. Parkeergarage Basiliek

De parkeergarage in het Santrijngebied is op dit moment nog geen doorslaand succes. Zoals in de perspectiefnota is aangegeven is er een pakket maatregelen opgesteld om de parkeergarage aantrekkelijker te maken voor bezoekers. In een rapport uit juli 2016 dat is opgesteld in opdracht van de gemeente Oosterhout zijn een 17-tal aanbevelingen gedaan. Tot nu toe vallen de inkomsten van deze parkeergarage erg tegen. Omdat de parkeergarage uiteindelijk betaald moet worden uit de opbrengsten van het betaald parkeren zal dit op den duur onvermijdelijk tot problemen gaan leiden. GroenLinks blijft dan ook aandringen op het snel nemen van maatregelen omdat er anders een situatie kan gaan ontstaan dat er onvoldoende geld in het parkeerfonds komt te zitten om deze garage nog langer te kunnen betalen. En dan hebben we als gemeente dus echt een financieel probleem.  Kan de wethouder aangeven hoe nu de stand van zaken is met betrekking tot deze aanbevelingen?

2. De Heuvel

GroenLinks is het eens met de opmerkingen in de Perspectiefnota over de Heuvel. Het is een goede zaak dat dit plein opnieuw ingericht gaat worden om zo aantrekkelijker te worden voor bezoekers. Hierbij moet ook nagedacht worden over de positie van de auto's op dit plein. Door het grootschalig parkeren van auto's op de Heuvel heeft dit plein nu niet de uitstraling die het eigenlijk zou moeten hebben. Bij het opnieuw inrichten van de Heuvel dient nadrukkelijk de mogelijkheid meegenomen te worden om de markt voortaan wekelijks op de Heuvel te houden.

3. BIZ

De gemeente Oosterhout heeft de afgelopen jaren veel tijd, energie en geld gestoken in de problemen betreffende het Oosterhoutse Winkelcentrum. Het opnieuw starten van een BIZ is volgens GroenLinks een goede zaak. Naast de gemeente verwachten wij ook van de winkeliers, horeca en vastgoedeigenaren een financiële bijdrage voor het programma Bruisende Binnenstad. Het College geeft aan dat naast de opbrengsten van de BIZ een structurele bijdrage van de gemeente van € 110.000 nodig is voor de Bruisende Binnenstad. In de praktijk komt het dan neer op het toevoegen van het huidige budget voor centrummanagement aan de BIZ. Daarnaast geeft het College aan dat er in de toekomst mogelijk nog meer geld nodig is voor de Binnenstad. Kan het college aangeven of deze gelden afhankelijk zijn van de bereidheid van winkeliers, horeca en pandeigenaren om weer mee te doen met de BIZ vanaf 2018? Indien nodig zal GroenLinks hierover in tweede termijn een motie indienen.

Theater de Bussel

Op 6 juni heeft het Gehandicapten Platform Oosterhout een brief gestuurd naar de gemeenteraad over een aantal problemen met betrekking tot de toegankelijkheid van het nieuwe gebouw van de Bussel. In deze brief geeft het GPO aan dat de centrale lift onbruikbaar is voor mensen met een beperking omdat de deur aan de verkeerde zijde geplaatst is, de knoppen op de verkeerde plaats zitten en de spiegel fout gemonteerd is. Een rapport van Z en Z komt tot dezelfde conclusie en geeft het volgende aan: "Het aanpassen van bovenstaande situatie is gezien de ingrijpende bouwkundige en constructieve aanpassingen vrijwel onmogelijk". Hieruit trekt het GPO de conclusie dat de lift dus gewoon onbruikbaar is voor mensen in bijvoorbeeld een rolstoel. Kan de wethouder aangeven hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan? Deelt de wethouder de conclusies van het GPO en onderzoeksbureau Z en Z over de toegankelijkheid van de lift in de Bussel voor mensen met een beperking? Kan de wethouder aangeven wat de kosten zullen zijn om de problemen met de lift definitief en toekomst vast te verhelpen?

Sociaal Domein

Voorzitter, eind 2014 is naar aanleiding van een voorstel van GroenLinks een bestemmingsreserve Sociaal Domein ingevoerd. In deze reserve wordt geld gestort dan over is op het Sociaal Domein. Ook in 2016 heeft de gemeente Oosterhout geld overgehouden binnen het Sociaal Domein. Het College stelt dit jaar voor het eerst voor om het volledige overschot binnen het Sociaal Domein te storten in deze bestemmingsreserve. Het standpunt van GroenLinks in deze zaak is al jaren hetzelfde. Gelden die over zijn uit het Sociaal Domein dienen bewaard te worden voor toekomstige tegenvallers of investeringen en niet aan andere zaken uitgegeven te worden. De lijn die nu wordt ingezet, dient wat ons betreft de komende jaren ook voortgezet te worden. Het College stelt daarnaast voor om de bestemmingsreserve in twee delen te splitsen. Eén deel voor het opvangen van toekomstige tegenvallers en een ander deel om bepaalde projecten mee te financieren binnen het Sociaal Domein. GroenLinks vindt dat een goede keuze. Verder gaat er dit jaar ook voor het eerst geld uitgegeven worden ten laste van de bestemmingsreserve Sociaal Domein. Naar onze mening is dat een juiste keuze omdat het geld dat in de bestemmingsreserve zit uiteindelijk weer volledig binnen het Sociaal Domein uitgegeven dient te gaan worden.

Voorzitter, een belangrijke rol bij het Sociaal Domein is weggelegd voor het Sociale Wijkteam. De start hiervan is buitengewoon moeilijk geweest met wachtlijsten en veel personele wisselingen. GroenLinks wil in elk geval aangeven dat een goede verbinding tussen het passend onderwijs en het Sociaal Wijkteam noodzakelijk is. Om signalen nog eerder op te pikken en dus preventief te kunnen werken, zou het goed zijn als het Sociaal Wijkteam standaard aansluit bij alle ondersteuningsteams op scholen. Iets dat nu nog niet het geval is. Over de jeugdzorg wordt opgemerkt dat veel mensen hier via de huisarts om hulp vragen en niet via het Sociale Wijkteam.