In de raadsvergadering van 1 april heeft GroenLinks het woord gevoerd over het de bouwplannen op het Arendsplein en Lievenshove. Er is een mondelinge vraag gesteld over de stand van zaken bij verschillende bouwplannen in Oosterhout.

Mondelinge vraag werkzaamheden bouwterreinen (Louwerens)

Oosterhout kent veel terreinen waar woningbouw gaat plaatsvinden. Zo is De Laverie al een eind op dreef. Echter, er zijn ook bouwterreinen waar het werk stil ligt. Sinds enige tijd en al voor de Corona-crisis is er op verschillende bouwterreinen weinig activiteit te bespeuren. Zo is dit het geval bij het Santrijnpark en ook bij Wilhelminahaven is er weinig activiteit. Kan de wethouder aangeven wat hier de reden van is?

Herontwikkeling Arendsplein (Louwerens)

Met het voorliggend voorstel Herontwikkeling Arendsplein wordt een groot aantal vierkante meters winkelruimte ingewisseld voor in totaal 135 appartementen, verdeeld over drie woontorens. Wat GroenLinks betreft een win-winsituatie. Immers: van het één, winkelruimte, hebben we teveel gezien de leegstand. En van het ander, woonruimte, hebben we te weinig.

Het resultaat van het plan, de drie te realiseren woontorens, ziet er ook goed uit. Om te komen tot dit resultaat is er een heel proces doorlopen en hier is de fractie van GroenLinks minder over te spreken. In februari 2018 is de stedenbouwkundige visie Arendsplein aangenomen. Voorafgaand hierop heeft er een informatieavond plaatsgevonden voor de bewoners. Deze zijn op de hoogte gesteld middels het weekblad, enkele dagen voorafgaand aan de avond. Omdat de bewoners niet persoonlijk op de hoogte zijn gesteld van deze informatieavond hebben veel mensen deze avond gemist. Een gemiste kans, omdat veel bewoners hadden aangegeven graag intensief betrokken te willen worden bij de verdere procedure.

Vervolgens, voorzitter, bleef het ongeveer 2 jaar stil. In deze tijd zijn de plannen gemaakt, maar zonder directe input van de bewoners. Deze werden weer uitgenodigd voor een informatieavond op 23 januari jongstleden. Deze informatieavond, zo hebben wij zelf mogen ervaren, verliep slecht. Een groot aantal aanwezigen verliet voortijdig gefrustreerd de avond zonder input te geven. Bovendien: de avond was aangekondigd als een informatieavond, maar bleek achteraf een omgevingsdialoog te zijn. We kunnen stellen, voorzitter, dat de dialoog met de omgeving op deze avond niet is aangegaan.

Dit blijkt in de ogen van GroenLinks ook uit de beantwoording van de sjabloonvragen. Het zal allemaal formeel gezien juist zijn, maar de beantwoording van de vragen komt bij onze fractie star en weinig positief over. Bovendien is de formele situatie vaak een andere dan de feitelijke situatie. Wij wijzen hier als voorbeeld op de parkeerplaatsen van de banken. Het mag dan formeel toegestaan zijn om uiterlijk 5 jaar terug banken te betrekken in de parkeerbalans, maar feit is dat deze situatie al lang niet meer zo is. Kan de wethouder aangeven waarom voor deze constructie gekozen is?

Door in het parkeeronderzoek de banken mee te nemen als zijnde in volledige werking bestaat er een zeer reële kans dat na realisatie van de 137 appartementen er een nog groter tekort aan parkeerplaatsen voor de huidige bewoners op en rondom het Arendsplein zal zijn dan nu. Gezien het feit dat de parkeerdruk in dit gebied nu al groot is, is dit voor de fractie van GroenLinks een onacceptabel gegeven.

Afsluitend voorzitter, de fractie van GroenLinks is het eens met het gegeven dat winkelruimte wordt ingewisseld voor woonruimte. Echter, GroenLinks is van mening dat bij het parkeeronderzoek uit is gegaan van onjuiste gegevens. Verder zien we dat het gelopen proces bij veel burgers kwaad bloed heeft gezet. Dit vinden we jammer, zeker omdat we momenteel druk bezig zijn om wijkgericht werken vorm te geven, buurtgestuurd willen werken en bezig zijn met City challenging. We zien hier een wel erg formele opstelling van het College.

GroenLinks doet dan ook een klemmend beroep op het College om deze nota in te trekken. De plannen rondom de parkeerproblematiek kunnen dan opnieuw bekeken en uitgewerkt worden en er kan een goede omgevingsdialoog met de buurt plaatsvinden. Als aan deze voorwaarden is voldaan, zou de nota in de optiek van GroenLinks pas aan de raad aangeboden moeten worden.

Lievenshove (Van der Zanden)

Voorzitter, in de raadsvergadering van januari is de gemeenteraad akkoord gegaan met het aankopen van de locatie waar tot halverwege vorig jaar de zorginstelling Lievenshove van Juzt gevestigd was. Juzt wordt op dit moment als organisatie ontmanteld en er is door een aantal gemeenten een lening van maximaal €7 miljoen verstrekt om een faillissement van Juzt te voorkomen. Naast Lievenshove zijn er nog meer panden en gronden in bezit van Juzt, die ook voor een deel verkocht zullen worden. Deze inkomsten zullen onder andere nodig zijn om de lening terug te betalen.

De raadsnota van vanavond is nodig omdat ook de ADG-gemeenten (Altena, Drimmelen en Geertruidenberg) mee gaan participeren in de lening. Daarbij hebben deze gemeenten de voorwaarde gesteld dat wanneer er winst gemaakt gaat worden bij de plannen die op de locatie Lievenshove gerealiseerd gaan worden, deze winst terug moet gaan naar de gemeenten, die risico lopen door deel te nemen in de lening aan Juzt. Dat is naar onze mening een logische eis van deze gemeenten. In de raadsnota worden vervolgens een aantal voorwaarden genoemd om dit op een juiste manier te gaan regelen. Van belang is daarbij dat de gemeente Oosterhout de volledige vrijheid behoud bij de toekomstige inrichting van het Lievenshove terrein. Ook de keuze om de eventuele winst niet rechtstreeks aan de deelnemende gemeenten uit te keren, maar in een apart potje te stoppen voor innovatie/transformatie van jeugdzorg is een goede keuze.

Voorzitter, nu het terrein van Lievenshove eigendom is van de gemeente, hebben we als gemeente de mogelijkheid om volledig zelf te bepalen hoe we dit gebied in de toekomst in willen gaan richten. Voor GroenLinks is hierbij van belang dat dit op een zorgvuldige manier gaat gebeuren. En dat dit tijd gaat kosten is voor ons geen enkel probleem. Een dergelijke mogelijkheid doet zich immers niet vaak voor omdat dit soort gronden meestal in bezit zijn van projectontwikkelaars. Tot die tijd is het van belang dat het gebied een goede tijdelijke invulling ligt. Het ligt immers redelijk afgelegen en moet geen gebied gaan worden waar mensen met minder goede bedoelingen hun gang kunnen gaan. Wat ons betreft moet er dan ook serieus gekeken gaan worden om hier de komende jaren, totdat duidelijk is wat er definitief gaat gebeuren, de gebouwen geschikt gemaakt gaan worden om hier mensen te huisvesten die nu moeilijk op de woningmarkt aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan starters op de woningmarkt.

Voorzitter, dan blijft er nog een ding open staan, waar wij wel wat problemen mee hebben. En dat wil ik even nader toelichten aan de hand van een kort cijfervoorbeeld. De cijfers zijn puur verzonnen voor dit voorbeeld. Stel dat van de lening die aan Juzt verstrekt is een bedrag van €1 miljoen niet terugkomt. Zolang de winst die gemaakt wordt bij het opnieuw ontwikkelen van het Lievenshove terrein dan €1 miljoen of minder is, gaat de volledige winst in een aparte pot voor innovatie en transformatie van jeugdzorg. Stel nu echter dat het opnieuw ontwikkelen van het Lievenshove terrein een winst oplevert van €1,5 miljoen. Dan zou er dus meer in het aparte potje gaan, dan er door de gemeenten gezamenlijk verlies is geleden op de lening. Om deze reden zullen wij dan ook een amendement indienen wat inhoudt dat er nooit meer in het aparte potje gestort gaat worden dan er verlies is gemaakt op de lening aan Juzt. In dit voorbeeld komt het overschot van €500.000 dan ten goede aan de gemeente Oosterhout.