Interpellatiedebat situatie Buurtkamer Oosterhout

Inmiddels heeft het college het besluit genomen dat de activiteiten die nu in de Buurtkamer plaatsvinden door blijven gaan totdat er een nieuwe visie gemaakt is die gaat over de dagbesteding in Oosterhout. GroenLinks en Gezond Burger Verstand zijn blij met dit besluit omdat het rust en zekerheid geeft voor de bezoekers van de Buurtkamer. Maar wij blijven wel zitten met een aantal vragen, vragen die vooral gaan over de manier waarop alles de afgelopen twee maanden is gegaan.

De Buurtkamer is een pilot. Door middel van een pilot probeer je als gemeente dingen uit. Het is om van te leren. De conclusie kan dan zijn, dat de pilot succes heeft (zie Floralia), dat er geen succes is, of dat het op een andere manier georganiseerd moet worden. Bij de Buurtkamer heeft het college het besluit genomen om hier mee te stoppen. Dit heeft tot veel onrust en ophef geleid. Anderhalve maand later is nu het besluit genomen om toch weer tijdelijk door te gaan. De kernvraag die er bij de fracties van GroenLinks en Gezond Burger Verstand leeft is de volgende:

“Waarom is eerst het besluit genomen om te stoppen met de Buurtkamer, om anderhalve maand later toch weer tijdelijk door te gaan? Waarom had dit niet gewoon in een keer gekund?”

Dan was er meteen duidelijkheid geweest voor de bezoekers. Dan was allerlei onrust voorkomen. Dan was de bezoekers van de Buurtkamer veel bespaard gebleven. Want het heeft veel met de mensen gedaan. Een plek waar ze zich veilig voelden zou ineens gaan sluiten. Ineens vanuit het niets werd het door de gemeente schriftelijk medegedeeld aan Surplus. Als begin november gezegd zou zijn, wat er nu door de gemeente verteld is: “We gaan in 2020 kijken naar de dagbesteding in Oosterhout in zijn geheel, tot dan gaan de activiteiten van de Buurtkamer verder, wel onder een andere naam en die organisatie gaat het voortaan organiseren”, dan was er weinig aan de hand geweest.

Voorzitter, net zoals andere pilots zoals het Floraliapark is ook de Buurtkamer geëvalueerd. Bij de behandeling van de raadsnota over het Floraliapark hebben wij al kritische opmerkingen gemaakt over de kwaliteit van de evaluatie. Wij zien een gemeente die een dergelijke pilot wil vangen in cijfers om op basis van die cijfers dan een besluit te kunnen nemen. Dat vangen in cijfers lukt niet, bij Floralia niet, bij de Buurtkamer niet en dan wordt het besluit toch weer gewoon genomen door het afwegen van voor- en nadelen. En wat het besluit is, hangt dan af van hoe je naar die voor- en nadelen kijkt. Wat vindt je belangrijk en wat vind je minder belangrijk. Daar komt ook nog eens bij dat de pilot met de Buurtkamer gewoon succesvol is geweest. Immers: alle doelen die vooraf gesteld zijn, zijn behaald. Het College kan niet tijdens de wedstrijd de spelregels veranderen. Als ze andere doelen hadden willen zien tegen een andere prijs, dan hadden ze dat vooraf kenbaar moeten maken, niet achteraf. Om nu te zeggen dat het doel wel behaald is, maar minimaal, is alsof je tegen een leerling die met een 5,5 geslaagd is zegt dat hij toch zijn examen moet over doen.

  1. Kunt u aangeven waarom gekozen is om op de hierboven beschreven manier Surplus te informeren over het stoppen van de Buurtkamer per 1 januari 2020. Vrijwilligers, personeel en bezoekers zijn nu op hetzelfde moment geïnformeerd waardoor de boodschap zeer plotseling bij iedereen tegelijk binnenkwam.
  1. Waarom is op dat moment al niet medegedeeld dat de activiteiten van de Buurtkamer per 1 januari 2020 voortgezet zouden worden totdat er een visie in de gemeente Oosterhout zou zijn over de dagbesteding?
  1. In de beantwoording op de schriftelijke vragen van GroenLinks geeft u aan met andere partijen in gesprek te zijn over het tijdelijk voortzetten van de activiteiten van de Buurtkamer per 1 januari 2020. Wanneer hebt u het besluit genomen om toch tijdelijk door te gaan met deze activiteiten?
  1. Kan concreet aangegeven worden op welke manier de activiteiten van de Buurtkamer per 1 januari 2020 zullen worden voortgezet? Door welke organisatie gaat dat gebeuren? Als dat nu nog niet duidelijk is, wanneer wordt dat dan wel duidelijk?
  1. Is het bij de gemeente bekend dat er door bezoekers van de Buurtkamer inmiddels aanvragen voor maatwerkvoorzieningen zijn gedaan vanwege het voornemen om met de Buurtkamer te stoppen en dat deze ook door de gemeente verleend zijn?
  1. Is de wethouder het met de fracties van GroenLinks en Gezond Burger Verstand eens, dat het proces rondom de Buurtkamer niet goed gegaan is?
  1. Is de wethouder het met de fracties van GroenLinks en Gezond Burger Verstand eens, dat als in de evaluatie beter onderzocht was, wat het stoppen van de Buurtkamer zou betekenen voor de bezoekers, het besluit dat niet op deze manier genomen was?
  1. Wat gaat de wethouder eraan doen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen? (Eerst sluiting aankondigen en dan toch weer tijdelijk doorgaan)., dit om onnodige onrust bij bezoekers te voorkomen.

Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks)

Hannie Broekhoven (Gezond Burger Verstand)