De energietransitie is een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren. GroenLinks vindt daarom dat er een ambitieus maar realistisch plan moet liggen. Een punt op de horizon waar we naartoe willen, maar ook een strategie die concreet is en uitvoerbaar. De fractie van GroenLinks heeft het idee dat deze er met deze contourennotitie van de RES ligt. We zullen keuzes moeten maken. Keuzes die noodzakelijk zijn voor het algemeen belang en de toekomst van onze regio. 

We moeten ons realiseren dat enkele keuzes die gemaakt worden in deze contourennotitie die niet bij iedereen even populair zullen zijn. We hebben het dan bijvoorbeeld over het opzetten van een energiepark in de Oranjepolder. Zeker als dit gepaard gaat met hoge windturbines die ontwikkeld worden door commerciële partijen. Overigens een vraag daarover, klopt het dat een bedrijf daar in groten getale gronden aan het opkopen is?

Wellicht niet helemaal aan de orde tijdens deze debatbijeenkomst. Maar we willen het college toch wijzen op mogelijkheden om het draagvlak te vergroten. Dat kan door in dit gebied overheidsgronden te benutten en zo sámen met de bewoners van Oosterhout windmolens te ontwikkelen. Zo gaat een deel van de opbrengst terug naar de samenleving. Sociale wind. 

Dat kan direct, via crowdfunding, maar ook door als gemeente opbrengsten in een duurzaamheidsfonds te steken. Het lijkt ons sowieso goed als bewoners van Dommelbergen-Noord op enige manier meeprofiteren van de ontwikkeling daar. Dat betekent dat er draagvlak komt en dat is nodig. De gemiddelde Oosterhouter snapt heel goed dat de energietransitie nodig is, maar dat alleen is niet voldoende.

Voorzitter, in deze nota zien we nog dat in Oosterhout de repowering van de bestaande windturbines ingetekend is. Het is nog maar de vraag of dit door kan gaan. GroenLinks gaat er vanuit dat in een volgende versie of een concreet plan de alternatieven hiervoor ook zijn opgenomen.

Voor wat betreft de zonneweides die gepland staan wil GroenLinks nogmaals aandacht vragen voor de biodiversiteit. Plaats de zonnepanelen niet direct tegen elkaar, want dan groeit er niets. Door deze op de juiste manier te plaatsen zorg je voor grotere kans op biodiversiteit. Onderzoeken daarover lopen nog, dus wij adviseren het college om dit goed te volgen.

Datzelfde geldt voor het hergebruik van gasleidingen. Nu lezen we daar slechts één ding over: “De eventuele noodzaak om oude gasleidingen in stand te houden of te vervangen door nieuwe speelt een rol in deze bronnenstrategie.” Wel in relatie tot waterstof of andere gasbronnen. GroenLinks is daar ten dele tevreden over. Een feit is dat we huizen moeten voorbereiden op een eventuele loskoppeling van het gasnet. 

Als het aan GroenLinks ligt verankeren we echter dat de gasleidingen die er nu liggen beschikbaar blijven. Deze verwijderen zou enorme kapitaalvernietiging kunnen blijken als er straks een goed alternatief is. We gaan ervan uit dat het college hiervoor gaat ijveren in de regio om dit ook regionaal vast te leggen. De ontwikkelingen op gebied van waterstof gaan erg snel en er is een redelijk grote kans dat dit op termijn aardgas kan vervangen. Belangrijk dus.

Positief is het ook dat er meerdere warmtebronnen worden genoemd voor een warmtenet. In Oosterhout hebben we dit al liggen, maar de leverancier van de warmte is de Amercentrale. Boekhoudkundig is de stook van houtpellets misschien CO2-neutraal, maar in de praktijk is er veel uitstoot. Het is daarnaast maar de vraag hoe lang de Amercentrale nog blijft produceren. We verwachten dat er voldoende alternatieven zijn. Gaan deze dan ook zo benoemd worden? Nu wordt er immers vooral regionaal gekeken.

Voorzitter, uiteindelijk moeten deze afspraken er toe leiden dat we onze CO2-uitstoot gaan minimaliseren. Een doel waar GroenLinks vanzelfsprekend 100% achter staat. Sterker nog, van ons mag het altijd nog wel iets ambitieuzer. Desalniettemin zijn we tevreden met de plannen in deze notitie. Het brengt ons echt verder naar het doel. 

We zijn ook blij dat het plan realistisch is en de juiste stappen noemt. Bijvoorbeeld voor woningen: eerst besparen, dan isoleren en vervolgens pas zonne-energie. En nadat de daken zijn benut pas weer verder kijken. De volgorde die we hier in de gemeente al hanteren met de duurzaamheidslening. Dit soort logische dingen geeft ons vertrouwen in de RES en het zorgt ervoor dat er meer draagvlak zal zijn onder de bevolking.

We prijzen ook de manier waarop we als raad zijn meegenomen in de besluitvorming. Daarnaast was de informatievoorziening goed. De fractie van GroenLinks gaat ervan uit dat het college ons als raad ook bij vervolgstappen op de hoogte zal houden.