Schriftelijke vragen GroenLinks-GBV-D66-Pvda-GroenBrabant over Bromtolrotonde

In uw brief van 9 juli 2019 (zaaknummer 185002) informeert u de raad over het door u genomen besluit over het extra benodigde krediet voor de reconstructie van de Bromtol rotonde. Dit roept bij ons, de oppositiepartijen GroenLinks, GBV, D66, Groen Brabant en PvdA, vragen op. Deels zijn dit vragen over het tot nu toe doorlopen proces, deels zijn het inhoudelijke vragen.

1. Waarom heeft het college ervoor gekozen om de raad per brief te informeren?

2. Waarom heeft het college ervoor gekozen om de raad juist aan de start van het zomerreces te informeren?

3. Kunt u uitleggen waarom in dit geval niet is gehandeld conform de financiële verordening van de gemeente Oosterhout?

Ter toelichting: In de financiële verordening staat in artikel 5 lid 5 “Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor het vaststellen van een investeringskrediet aan de raad voor.” In de financiële verordening staat in artikel 18 lid 3 “De [sic] Meerjarenperspectief Cyclisch Onderhoud Openbare Ruimte dient als uitgangspunt voor de diverse documenten die worden opgesteld voor het beheer van de openbare ruimte zoals beeldkwaliteitsbestekken, beheerprogramma’s, jaarplan openbare ruimte en meerjarenplan openbare ruimte. Deze intern gehanteerde documenten worden gekoppeld aan de reguliere planning- en controlproducten (begroting, tussentijdse rapportage en jaarrekening). Sturing en beheersing van de kwaliteit van de openbare ruimte vindt door de raad middels deze planning- en controlproducten plaats.”

4. Kunt u aangeven waarom in dit geval niet is gehandeld conform de nota investerings- en afschrijvingsbeleid 2017?

Ter toelichting: In de nota staat in paragraaf 3.1 “Planning & controlcyclus’ omschreven wat de rollen van raad en college zijn bij investeringen. Op pagina 10 van deze nota staat “Delegatie vindt uiteraard plaats binnen de vooraf bepaalde budgettaire kaders. Bij mogelijke overschrijding ervan, wordt de investering alsnog voorgelegd aan de raad.

5. Kunt u aangeven waarom er in de brief niet is aangegeven welke consequenties deze overschrijdingen hebben op het jaarplan openbare ruimte? Met andere woorden: Ten koste van welk gepland onderhoud worden de meerkosten van de reconstructie Bromtol rotonde uitgevoerd?

6. Kunt u, in chronologische (tijds-)volgorde, aangeven op welk moment respectievelijk directie en college zijn geïnformeerd over het ontstane meerwerk en de ontstane meerkosten van dit project?

7. Kunt u aangeven op welk moment de coalitiepartijen formeel danwel informeel op de hoogte zijn gebracht van de kostenoverschrijdingen?

8. Kunt u de raad inzage geven in de voortgangsrapportages van de afgelopen 12 maanden van het integrale project Bromtol rotonde, inclusief het verleggen van de Stelvenseweg?

9. Gaat het college bij volgende kostenoverschrijdingen hetzelfde besluitvormingsproces volgen?

Met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van het project hebben we de volgende vragen:

10. Kunt u in detail aangeven wat er thans wordt aanbesteed en kunt u de raad inzage geven in de complete aanbestedingsprocedure, waaronder de selectie en beoordeling van gegadigden?

11. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft onlangs haar lang verwachte uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gedaan. Welk effect heeft dit op het (integrale) project ‘Reconstructie Bromtol rotonde, inclusief het verlegging van de Stelvenseweg?

Wij willen u dringend vragen om de antwoorden op bovenstaande vragen uiterlijk 20 augustus aan de raad te sturen. Afhankelijk van de beantwoording ervan zullen we een verzoek doen om op 27 augustus 2019 een extra raadsvergadering uit te schrijven.

Met vriendelijke groeten,

Uhro van der Pluijm (GroenLinks)

Hannie Broekhoven (GBV)

Marleen Hemmer (D66)

Cees Noltee (Groen Brabant)

Anton van Opzeeland (PvdA)