Overeenkomstig artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad stelt GroenLinks het volgende aan de orde. Aan de uiterste westrand van De Contreie, met uitzicht op Den Hout, ligt een Ecologische verbindingszone. In november 2018 is daar, op verzoek van GroenLinks, al eens handhavend opgetreden tegen een suikerbietenopslag van een agrariër.

Opnieuw is er enige onrust in die buurt nu een agrariër tot aan de perceelsgrens (en dus de tuinen) van duur gekochte kavels aan Spieker en Gebint het land heeft omgeploegd. Mogelijk om er een gewas zoals mais in te zaaien. Op de laatste van de vier bijgevoegde foto’s is te zien hoe bovendien een grote hoop zand is neergelegd/gestort. Onze fractie heeft daarover de volgende vragen:

1. Maken de door de agrariër bewerkte gronden deel uit van de ecologische verbindingszone?

2. Als dat zo is, zijn de activiteiten zoals beschreven en de foto’s daarvan getuigen, daar dan toegestaan?

3. Als deze activiteiten ter plekke niet zijn toegestaan, wil het college dan zo spoedig mogelijk handhavend optreden?

4. Is bedoelde grond eigendom van de gemeente?

a. Als dat zo is, wordt die dan verpacht aan de agrariër die nu deze grond heeft bewerkt of heeft laten bewerken en moet deze grond, in geval van een ecologische verbindingszone, dan niet uit de pacht worden genomen?

b. Vindt het college ook niet dat wanneer het kavels verkoopt voor de bouw van nieuwe woningen, dat ook het uitzicht van de nieuwe bewoners vanuit hun tuinen toch tenminste enigszins gegarandeerd moet zijn en er niet op een dergelijk korte afstand gronden worden bewerkt en een hoog gewas als mais verbouwd kan worden of deze gronden gebruikt worden als opslag?

5. Wil het college maatregelen ter plaatse treffen waardoor het woongenot en uitzicht gegarandeerd wordt?