Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over adviesraad Sociaal Domein

Op 12 december 2016 heeft uw college een brief naar de gemeenteraad gestuurd over de voortgang van de Adviesraad Sociaal Domein. Uit de bij deze brief gevoegde planning blijkt dat in de periode december tot en met februari de werving en selectie van de leden en de voorzitter van deze adviesraad zal plaatsvinden. Pas in april 2017 zal de gemeenteraad volgens deze planning de verordening vaststellen waarin wordt aangegeven hoe de Adviesraad Sociaal Domein wordt vormgegeven.

Een belangrijk verschil met de huidige situatie is dat in deze Adviesraad geen leden meer zitten die een bepaalde doelgroep vertegenwoordigen, maar enkel mensen die zelf kennis en ervaring hebben met ondersteuning. Hierbij moet dan gedacht worden aan ouderen met ondersteuning of ouders van kinderen die jeugdhulp krijgen.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen:

  1. Waarom is het College al gestart met het werven en selecteren van leden voor de Adviesraad terwijl de gemeenteraad de verordening over deze Adviesraad nog moet vaststellen?
  2. Welke mogelijkheden heeft de gemeenteraad nu nog om bij de vaststelling van de verordening de Adviesraad Sociaal Domein anders vorm te geven dan nu het geval is bij de voorstellen van het College?
  3. Is onze conclusie juist dat als de gemeenteraad kiest voor een andere vormgeving van de Adviesraad Sociaal Domein er opnieuw leden geworven moeten worden voor deze Adviesraad om te voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde verordening?