Schriftelijke vragen GroenLinks Oosterhout over Bergse Baan

Op 29 maart 2017 heeft u in uw besluitenlijst bekendgemaakt dat u de rijbaan van de Bergsebaan in Den Hout gaat verbreden. Tevens worden er fietsstroken aangelegd en komen er plateaus en drempels. GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:

1. Gaat het hier om een specifiek deel van de Bergsebaan of wordt de volledige lengte van de weg aangepakt?
a) Indien niet de volledige weg wordt aangepakt, om welk deel van de weg gaat het dan?

2. Is er een directe aanleiding voor de herinrichting van de Bergsebaan?
a) Zo ja, wat is deze aanleiding?
b) Zo nee, waarom wordt de weg nu dan toch opnieuw ingericht?

3. Zo’n twee jaar terug is de Bergsebaan grotendeels van nieuw asfalt voorzien. Waarom is toen niet voor een complete herinrichting gekozen?

4. Wat is op dit moment de capaciteit van de Bergsebaan?

5. Wat wordt met de nieuwe inrichting de capaciteit van de Bergsebaan?

6. Zijn er momenten op de dag waarop de capaciteit van de huidige Bergsebaan onvoldoende is?

Het bestemmingsplan van de percelen die momenteel grenzen aan de Bergsebaan zijn agrarisch, maatschappelijk en natuur 1. Ook is een groot deel van deze percelen opgenomen in de ecologische hoofdstructuur 2.
7. Moeten er voor het verbreden van de Bergsebaan (delen van) andere percelen bij de weg getrokken worden?
a) Zo ja, is het college het dan met GroenLinks eens dat hiervoor bestemmingsplannen moeten worden gewijzigd en dat dit een taak van de gemeenteraad is?
b) Zo ja, is het college het dan tevens met GroenLinks eens dat voor het verbreden van een weg in principe niet mag worden ingegrepen in de EHS? Er is immers geen sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang en/of gebrek aan alternatieven.
c) Zo nee, waar heeft het college dan de ruimte gevonden om de rijbaan van de Bergsebaan te verbreden en tevens twee fietsstroken toe te voegen?

8. Moeten er voor het verbreden van de weg bomen gekapt worden?
a) Zo ja, houdt het college dan rekening met het broedseizoen van de bewoners van de bosgebieden naast de Bergsebaan? Dit betekent concreet dat de werkzaamheden uitgesteld zullen moeten worden.

9. Klopt het dat er op verzoek van de Milieuvereniging Oosterhout een flora- en fauna-onderzoek is toegezegd? Zo ja, is dit onderzoek al uitgevoerd en krijgt de gemeenteraad hier ook een afschrift van?

De Bergsebaan geldt op dit moment als erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. De centrale rijligger in uw nieuwe plannen weerspiegelt dit, maar met de fietsstroken aan weerszijden wordt de weg wel erg breed.
10. Hoe gaat het college voorkomen dat de weg optisch ook zo’n breed profiel krijgt?

11. Waar komen deze fietspaden te liggen?

12. Is het college van plan om de weg in de toekomst op te waarderen naar gebiedsontsluitingsweg met maximumsnelheid van 80 kilometer per uur?
a) Zo ja, is het college dan van mening dat de verhardingsbreedte omhoog moet?
b) Zo nee, is het college het dan met GroenLinks eens dat een weg die dwars door de EHS zich niet leent voor een dergelijke toepassing?