In de loop van de tijd zijn er in de bebouwde kom van Oosterhout een groot aantal rotondes aangelegd. Het valt de fractie van GroenLinks op dat deze rotondes verschillende voorrangsregelingen hebben. De rotondes hebben gemeen dat al het verkeer op de rotonde voorrang heeft op aankomend gemotoriseerd verkeer. Maar voor fietsers is dit al anders: op de ene rotonde heeft de vietser voorrang op de aankomende fietser, op de andere rotonde juist weer niet. Ook voor de voetgangers is er een verschil: op de ene rotonde loopt het zebrapad door over het fietspad, maar elders weer niet.

Op nieuwere rotondes zoals bijvoorbeeld op de Hoofseweg (kruising met Sterrenlaan en kruising met Oostpolderweg) heeft het langzaam verkeer dan weer voorrang op al het aankomend verkeer. GroenLinks is van mening dat eenduidigheid in de vormgeving van rotondes de verkeersveiligheid zal bevorderen.

1. Bent u het met GroenLinks eens dat eenduidigheid in de vormgeving van rotondes de verkeersveiligheid bevordert? Zeker gezien het feit dat dit in het concept Duurzaam Veilig een speerpunt is.

a. Zo nee, waarom niet?

2. Bent u het met GroenLinks eens dat het, bijvoorbeeld, moeilijk uit te leggen is aan een kind dat voor het eerst als fietser gaat deelnemen in het verkeer, dat het op de ene rotonde wel voorrang moet geven aan de aankomende fietser en op de andere rotonde niet?

3. Bent u het met ons eens dat het van belang is om alle rotondes binnen de bebouwde kom van Oosterhout te voorzien van dezelfde voorrangsregelingen?

a. Zo ja, op welke termijn voorziet u dit?

b. Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met ons eens dat de voorrangsregelingen zoals toegepast op de nieuwste rotondes zoals die op Hoofseweg/Sterrenlaan en Hoofseweg/Oostpolderweg daarvoor het meest passend zijn?