Schriftelijke vragen GroenLinks over Holtroplaan

Op dinsdag 10 december 2019 heeft er een informatieavond plaatsgevonden waarin bewoners werden geïnformeerd over de reconstructie van de Burgemeester Holtroplaan en de Vondellaan. Verschillende bewoners maken zich naar aanleiding van deze avond zorgen. Met name over het verdwijnen van zebrapaden en het rooien van oude bomen.

 

 1. Klopt het dat er op deze avond richting bewoners is gesproken over 5 verschillende plannen?
  a. Zo ja, bent u dan met GroenLinks van mening dat het college deze plannen zou moeten voorleggen aan bewoners om zo de beste oplossing te vinden?
  b. Kunt u deze plannen toesturen bij de beantwoording van deze vragen?

Eén van de bomen die volgens het voorlopige ontwerp verwijderd wordt, zou onderdeel zijn geweest van het oorspronkelijke Landgoed Oosterheide, momenteel staat deze op de parkeerplaats van Winkelcentrum Zuiderhout. GroenLinks heeft hier de volgende vragen over:

 1. Klopt het dat minimaal één van de te rooien bomen inderdaad onderdeel was van Landgoed Oosterheide.
  a. Zo ja, bent u het dan met GroenLinks eens dat deze boom als monumentaal aangemerkt zou moeten worden om deze zo te bewaren als materieel erfgoed?
  b. Zo nee, kunt u verklaren waar deze verwarring vandaan komt?
 2. Kunt u aangeven hoeveel bomen er gerooid worden, om wat voor bomen dit gaat en welke leeftijd deze bomen hebben?
 3. Kunt u aangeven hoeveel bomen er teruggeplaatst worden, om wat voor bomen dit gaat en hoe lang het duurt voordat deze even groot zijn als de huidige bomen?
 4. Hoeveel parkeerplaatsen bij Winkelcentrum Zuiderhout (zijde Vondellaan) zijn er in de huidige situatie?
 5. Hoeveel parkeerplaatsen worden er door de reconstructie toegevoegd?    
  a. Kunt u ook kwantificeren hoeveel parkeerplaatsen verloren gaan mochten de oude bomen niet gerooid worden?

Bewoners zijn er ook van geschrokken dat er zebrapaden gaan verdwijnen ter hoogte van Bushalte Zuiderhout, Buurstede en Sporthal Oosterheide. Dit zou gedaan worden om de verkeersveiligheid van voetgangers te vergroten. Buurtbewoners krijgen echter het idee dat hiermee met name de automobilisten vrij baan krijgen.

 1. Begrijpt u het gevoel van bewoners dat het college hiermee kiest voor automobilisten boven voetgangers?
  a. Zo nee, waarom niet?

In het voorlopig ontwerp zien wij dat ter hoogte van Bushalte Zuiderhout en Sporthal Oosterheide slechts de tekst ‘zebrapad verwijderen’ staat ingetekend. Ter hoogte van Buurstede staat een voetgangersoversteek zonder zebrapad ingetekend.

 1. Betekent dit dat de oversteek bij de sporthal en bushalte Zuiderhout volledig wordt geschrapt?
  a. Zo nee, wat komt hiervoor in de plaats?
 2. Klopt het dat de zebrapaden verwijderd worden omdat deze een gebiedsontsluitingsweg kruisen en dit niet kan volgens het convenant Duurzaam Veilig?
  a. Zo ja, op welke locaties in Oosterhout vinden we nog meer zebrapaden in gebiedsontsluitingswegen en verdwijnen deze in de toekomst ook?   
  b. Volgens het convenant duurzaam veilig moeten er voor fietsers een losliggend fietspad of eigen route gecreëerd worden langs zo’n weg. Waarom is daar dan niet voor gekozen?

GroenLinks ziet het als optie om verkeerslichten met drukknopregeling te plaatsen, bijvoorbeeld bij de sporthal en het winkelcentrum. Dit leidt tot een veiliger oversteek voor voetgangers en kan ervoor zorgen dat de gemiddelde snelheid van automobilisten omlaag gaat.

 1. Is het college het met GroenLinks eens dat dit een goede oplossing zou zijn om de situatie ter plaatse te verbeteren?
  a. Zo ja, hoeveel hoger worden de kosten van het project hierdoor?    
  b. Zo nee, waarom niet?

Tot slot nog twee algemene vragen

 1. Hoeveel ongelukken hebben er de afgelopen 5 jaar plaatsgevonden op de Burgemeester Holtroplaan en waar vonden deze precies plaats?
 2. Zijn er recent snelheidsmetingen geweest op de Burgemeester Holtroplaan?    
  a. Zo ja, wat waren de gemiddelde snelheden overdag, ‘s avonds en gemeten over 24 uur?