Schriftelijke vragen GroenLinks over gegevens jeugdzorg

Volgens de Jeugdwet kunnen verschillende instanties beschikkingen afgeven. Zo kan in Oosterhout een beschikking afgegeven worden door een huisarts, kinderarts of door het Sociaal WijkTeam (SWT). Met deze beschikking kan er vervolgens naar een jeugdprofessional gegaan worden, welke te vinden is op de website www.kiesjezorg.nl. Deze jeugdprofessional “verzilvert” de beschikking vervolgens bij de gemeente.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen:

1.    Welke gegevens dient een jeugdprofessional in ieder geval uit te wisselen met de gemeente?

2.    Vraagt de gemeente hiernaast ook aanvullende informatie op? Zo ja, welke?

3.    Wie zijn bevoegd om deze gegevens in te zien en te verwerken? Wat houdt de bevoegdheid in?

4.    Hoe vindt de gegevensuitwisseling tussen jeugdprofessionals en de gemeente plaats?

5.    Worden de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt? Zo ja, voor welke?

6.    Wat gebeurt er met de gegevens als een casus is afgerond?

7.    Hoe lang worden de gegevens bewaard?

8.    Als een wettelijk vertegenwoordiger van de jeugdige geen toestemming geeft voor uitwisseling van gegevens met de gemeente, kan er dan wel hulp geboden worden?

9.    Hoe controleert de gemeente of het gedeclareerde bedrag van de jeugdprofessional daadwerkelijk juist is?